All categories
Catalog
Brave MerchClothes & shoesHomeBeautyFor kidsSportArtFood

ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

(розміщена “22” вересня 2023 року)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі – «Оферта»Товариства з обмеженою відповідальністю «Вчасно Сервіс» (надалі – «Виконавець»), адресованою невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі – «Договір») на викладених у даній Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична особа-підприємець або юридична особа стає Замовником за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Оферти Замовником, в порядку, визначеному в п. 4 Оферти. Замовником не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції» та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України). 

1.3. Оферта вступає в силу з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням: http://shop.brave.ua та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

1.5. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

Баланс - відображає суму внесеного Замовником Гарантійного платежу, що є способом забезпечення виконання грошового зобов’язання, що відображена в особистому кабінеті Замовника;

Гарантійний платіж - грошова сума, яка перераховується Замовником на рахунок Виконавця та відображається на Балансі Замовника та є узгодженим Сторонами Виконавцем та Замовником у відповідності до положень ч.2 ст. 546 Цивільного кодексу України, способом забезпечення виконання грошових зобов’язань Замовником перед Виконавцем;

Замовник - фізична особа-підприємець або юридична особа, що створена та діє відповідно до вимог чинного законодавства України, прийняла умови цієї Оферти, пройшла Верифікацію відповідно до Етапів проходження Верифікації в розумінні Угоди користувача та користується Послугами на http://shop.brave.ua. 

Маркетплейс Made With Bravery (Маркетплейс) – онлайн-сервіс продажу товарів, результат комп’ютерного програмування у вигляді програмного забезпечення, доступ до якого надається Замовникам за допомогою Особистого кабінету через мережу Інтернет за адресою: https://shop.brave.ua/ та забезпечує створення особистого Магазину, розміщення, редагування та обробку інформації в такому Магазині та надання інших послуг Виконавцем;  

Особистий кабінет – особистий електронний кабінет (обліковий запис) Замовника, який має унікальний ID та в якому зберігається інформація про нього як про суб`єкта підприємницької діяльності, історія укладення угод купівлі-продажу товару з покупцями та інша інформація стосовно діяльності Замовника на Маркетплейсі;

Сервіси /Послуги  - сукупність Послуг, які надаються Виконавцем згідно з цим Договору.

Товарна позиція - комерційна пропозиція Замовника про продаж товару, яка публікується ним в Магазині Користувача на Маркетплейсі. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги, визначені нижче в підпункті 2.1.1. цього Договору (надалі разом – «Послуги»), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі надані Послуги. Послуги за цим Договором полягають в:

2.1.1. Наданні доступу Замовнику через мережу Інтернет до програмної продукції Виконавця у вигляді Онлайн-сервісу продажу товарів Маркетплейсу Made With Bravery, розміщеного в Інтернеті за адресою: https://shop.brave.ua/, який забезпечує розміщення і обробку інформації Замовника, створення особистої сторінки (Магазину) для Замовника на Маркетплейсі (надалі – «Послуга доступу»). 

2.2. Замовник погоджується з умовами, викладеними в цій Оферті та зобов'язується виконувати «Угоду Користувача» (https://shop.brave.ua/uk/page/user-agreement) та «Правила розміщення інформації на Маркетплейсі» (https://shop.brave.ua/uk/page/usloviya-razmesheniya-obyavlenij), які є невід'ємними частинами цього Договору. 

2.3. Звітним періодом для надання Послуг за цим Договором є 1 (один) календарний місяць (одиниця виміру проміжку часу).

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За Послугу доступу до програмної продукції Виконавця у вигляді Онлайн-сервісу Маркетплейсу Made With Bravery, розміщеного в Інтернеті за адресою: https://shop.brave.ua, Замовник сплачує Виконавцю 12% (дванадцять відсотків), від ціни замовленого покупцем товару, що вказана у Товарній позиції на Маркетплейсі (надалі – «Ціна Послуги доступу»). Ціна  послуги доступу включає ПДВ.
3.2. Кожного разу, укладаючи договір купівлі-продажу товару, розміщеного на Маркетплейсі, Замовник погоджується з Правилами оплати замовлення на Маркетплейсі Made With Bravery, опис яких розміщений за посиланням: (https://shop.brave.ua/uk/page/rules-secure-payment-orders-bravery). 

3.3. Укладаючи договір купівлі-продажу товару на Маркетплейсі, в момент натискання кнопки «Прийняти замовлення», Замовник надає свою згоду (здійснює акцепт) на зміну призначення Гарантійного платежу та покриття заборгованості за надану Виконавцем Послугу згідно з п.п. 2.1.1. цього Договору. Покриття заборгованості здійснюється після того, як Виконавець отримав підтвердження від логіста/поштового оператора про те, що товар був відправлений Замовником покупцю. 

3.4. У разі, якщо на Балансі Замовника сума Гарантійного платежу менше ніж 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), то для отримання Послуг, вказаних у п.2.1.1. Договору, Замовник зобов’язаний внести (поповнити) Гарантійний платіж для подальшого забезпечення виконання грошових зобов'язань перед Виконавцем. 

3.5. У разі, якщо Замовник не здійснить поповнення Балансу протягом 4 (чотирьох) календарних днів, Виконавець має право призупинити надання Послуги доступу до моменту поповнення Балансу 

3.6. По завершенню кожного звітного періоду надання Послуг за цим Договором, Сторони оформлюють акт наданих послуг (надалі – «Акт») та по завершенню кожного кварталу, з початку дії календарного року, Сторони оформлюють акт звірки взаєморозрахунків за відповідний період (надалі «Акт звірки») наступним чином: 

за фактично надані Послуги за звітний період Виконавець надсилає Замовнику Акт в електронному вигляді шляхом використання електронного документообігу в порядку, передбаченому розділом 9 цього Договору не пізніше 15-го (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним періодом та Акт звірки не пізніше 20-го (двадцятого) числа місяця, наступного за відповідним періодом.Замовник зобов’язаний підписати Акт та/або Акт звірки протягом 5 (п’яти) робочих днів  з дати  отримання  Замовником, або в цей же строк надати мотивовані заперечення. Якщо у вказаний строк Акт та/або Акти звірки не підписані Замовником, та щодо них не надійшли мотивовані заперечення, Послуги вважаються надані належним чином та прийняті Замовником, а стан взаємних розрахунків Сторін вважається підтвердженим та погодженим Замовником. В цьому випадку не підписаний Замовником Акт породжує такі ж права і обов’язки для Сторін, як і підписаний та є підставою для оплати.

3.7. Послуги, відповідно до п.п. 2.1.1. можуть надаватись Виконавцем Замовнику виключно на умовах внесення Гарантійного платежу, як способу забезпечення виконання грошових зобов'язань Замовником.     

3.8. За письмовим запитом Замовника, Виконавець зобов'язується протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання такого запиту, повернути залишок невикористаного Гарантійного платежу виключно на реквізити Замовника, які вказуються в такому письмовому запиті . 

3.9. У випадку, якщо Замовник протягом 5 (п’яти) календарних днів, які слідують за звітним періодом, виявить неточності та/або Замовник не погоджується з сумою списання за такий минулий звітний період, яка відображається на Балансі, Замовник може звернутися до Виконавця з відповідним запитом щодо перевірки таких даних протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх виявлення останнім.

У разі, якщо Замовник не звернутися до Виконавця з відповідним запитом щодо уточнення виявлених невідповідностей та/або його незгоди з даними, що відображаються на Балансі, то Сторони погодили, що сума списання грошових коштів за такий минулий звітний період з Балансу вважається підтвердженою Замовником та Замовник погоджується з відсутністю претензій до Виконавця.      

4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Замовник проводить акцепт Оферти та укладає цей Договір шляхом першого додавання Товарної позиції для продажу на Маркетплейсі, що здійснюється після натискання кнопки «Пройти верифікацію» та успішного завершення Першого етапу Верифікації та/або шляхом першого внесення Гарантійного платежу. Акцептом Оферти також є натиснення особою, яка має намір укласти цей Договір, кнопки «погоджуюсь» на сповіщенні про акцепт Оферти.  

4.2. Внесення Гарантійного платежу здійснюється Замовником в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, вказаний в розділі 10 цього Договору, з обов'язковим вказанням у призначенні платежу ID номер Особистого кабінету. Днем внесення Гарантійного платежу є день зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.3. При поповненні Балансу на Маркетплейсі через касу банку або за допомогою платіжної картки Замовник зобов`язаний вказувати у призначенні платежу ID номер Особистого кабінету. В такому разі вважається, що Гарантійний платіж внесений Замовником відповідно до вимог п. 4.2. Договору.

 5. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з дати акцепту Оферти Замовником та діє до 30 вересня 2023 року включно.  

5.2. Якщо жодна з Сторін за 10 (десять) календарних днів до закінчення строку дії Договору не повідомить письмово іншу Сторону про відмову від Договору, Договір вважається продовженим на наступний календарний рік на умовах, викладених у цьому Договорі.

5.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі змінювати ціну та описання тарифів, послуг) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. 

5.4. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.3. цього Договору адресою, якщо інше не зазначено при такому розміщенні.

5.5. Виконавець має право за згодою Замовника передати свої права та обов’язки за цією Офертою третій особі (заміна сторони в зобов’язанні). Згодою Замовника на передачу Виконавцем своїх прав та обов’язків за цією Офертою є натиснення Виконавцем кнопки «погоджуюсь», що розміщена на Маркетплейсі, на сповіщенні Виконавця про зміну сторони цього Договору. Виконавець розуміє та приймає положення про те, що така згода є безвідкличною та безумовною згодою Виконавця на заміну сторони цього Договору. 

5.6. З дати розміщення Новим виконавцем договору-оферти та акцепту Замовником розміщеної Новим виконавцем оферти до Нового виконавця переходять всі без виключення визначені цією Офертою права та обов’язки Виконавця перед Замовником. 

6. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір може бути достроково розірваний:

6.1.1. За згодою Сторін у будь-який час;

6.1.2. За ініціативою будь-якої Сторони у випадку порушення іншою Стороною умов Договору з направленням письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку, Договір вважається припиненим з моменту отримання Стороною, що порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

6.1.3. За ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення іншій Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору.

6.1.4. В інших випадках, передбачених цією Офертою (Договором).

6.2. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Виконавця або Замовника, крім випадків порушення Замовником зобов'язань відповідно до п.2.2 цього Договору, Виконавець повертає Замовнику  залишок невикористаного Гарантійного платежу.

7. ГАРАНТІЇ

7.1. Виконавець гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору.

7.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Замовник  запевняє Виконавця  та гарантує Виконавцю, що:

7.2.1. Замовник надав достовірні дані при реєстрації в якості Користувача на Маркетплейсі та при оформленні платіжних документів на оплату Послуг;

7.2.2. Замовник укладає цей Договір добровільно, при цьому Замовник: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

7.2.3. Замовник володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору;

7.2.4. Замовник володіє всіма правами інтелектуальної власності щодо об’єктів, які ним розміщуються на Маркетплейсі (знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права, промислові зразки, тощо).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

8.2. Замовник  в повному обсязі несе відповідальність за: а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, законодавства, що регулює права інтелектуальної власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим), відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються ним на Маркетплейсі; б) достовірність відомостей, зазначених Замовником  при реєстрації в якості користувача на Маркетплейсі та достовірність гарантій і запевнень Замовника, що містяться в п.7 Оферти.

8.3. Беручи до уваги положення п. 7.2.4 та п. 8 Оферти, Замовник зобов'язується власними силами і за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, щодо розміщених матеріалів, або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Виконавцю у зв'язку з претензіями та позовами, з приводу розміщення матеріалів Замовника.

8.4. Відповідальність Виконавця за цим Договором перед Замовником у випадку пред'явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням Виконавця Послуг неналежної якості,  обмежується розміром документально підтверджених збитків Замовника  в межах оплаченої ним ціни Послуг.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник  при зверненні за наданням відповідної Послуги, не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

9.2. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим Договором, врегульовуються шляхом переговорів між Сторонами. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду.

9.3. Укладаючи цей Договір, Сторони також погодили використання кваліфікованого електронного підпису (надалі – КЕП) в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого КЕП в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України. 

9.4. В межах виконання цього Договору Сторони погодили, що всі документи передаються між Сторонами в електронному вигляді за допомогою сервісу електронного документообігу «Вчасно» (надалі – «Сервіс документообігу»). При цьому, слова «надати», «передати», «вручити», які зустрічаються в тексті цього Договору, передбачають, що такий документ буде переданий/наданий/вручений через Сервіс документообігу. Використання Замовником Сервісу документообігу під час передачі документів, якими обмінюються Сторони для належного виконання умов цього Договору, оплачує Виконавець. 

10. РЕКВІЗИТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вчасно Сервіс»

Місцезнаходження: Україна, 02121, м. Київ, Харківське Шосе, буд. 201-203,

літ. «4Г», приміщення 604

Адреса для кореспонденції: 02121, м. Київ, Харківське Шосе, 201-203, літ. «4Г»

Код ЄДРПОУ 41231992

UA733052990000026005016226917

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 305299

ІПН 412319926516